Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

Tháng Bảy 22, 2021 10:07 sáng

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường mầm non Hồng Quang thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Phan Thị Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Thị Dần Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Dương Thị Bé Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Minh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Đinh Thị Thảo Tổ phó mẫu giáo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
6 Nguyễn Thị Thêu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Nguyễn Thị Kim Phượng Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
8 Nguyễn Thị Nhiều Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Tô Thị Mừng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Đỗ Thị Thu Tâm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Tô Thị Nứa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Nguyễn Thị Ngâu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Nguyễn Thanh Hồng Tổ trưởng mẫu giáo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
14 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Đỗ Thị Cậy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Lê Thị Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Vũ Thị Huệ Tổ trưởng nhà trẻ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
18 Nguyễn Thị Thêu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19  Đoàn Thị Hường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
21 Phan Thị Dịu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22  Đoàn Thị Trà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Đỗ Thị Thanh Hoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Tô Minh Nguyệt Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Lưu Thị Hải Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Nguyễn Thị Huệ A Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Trần Thị Phương Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
30 Bùi Thị Dơn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Hoàng Thị Nhàn Tổ phó nhà trẻ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
32 Nguyễn Thị Huệ B Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT huyện ;– Phòng Nội vụ huyện;– Cổng thông tin điện tử trường;– Lưu VT. Hồng Quang, ngày 05 tháng 6 năm 2021                    HIỆU TRƯỞNG                             

           Phan Thị Minh Thu