tải xuống

Thông báo công khai

Thực hiện các quy định về công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; Năm học 2021-2022 trường mầm non Hồng Quang công khai các nội…

THỜI KHÓA BIỂU NHÓM 24-36 THÁNG

THỜI KHÓA BIỂU NHÓM 24-36 THÁNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Giáo dục phát triển tình ngôn ngữ Giáo dục phát triển thể chất Giáo dục phát triển nhận thức giáo dục phát triển TC-KN-XH-TM Giáo dục phát triển ngôn ngữ Ôn tập  

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 TUỔI

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 TUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Giáo dục phát triển tình cảm- kĩ năng- xã hội Giáo dục phát triển thẩm mỹ Giáo dục phát triển thể chất giáo dục phát triển ngôn ngữ Giáo dục phát triển…

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 TUỔI

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 TUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Giáo dục phát triển tình cảm- kĩ năng- xã hội Giáo dục phát triển ngôn ngữ Giáo dục phát triển thẩm mỹ giáo dục phát triển thể chất Giáo…

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 TUỔI

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 TUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Phát triển tình cảm- kĩ năng- xã hội Giáo dục phát triển thể chất Giáo dục phát triển ngôn ngữ giáo dục phát triển thẩm mỹ Giáo dục phát triển nhận…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…